Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Obvody pro základní prostředí

Elektronickými obvody pro základní prostředí jsou myšlena zařízení, která sice nevyžadují přísné bezpečnostní principy obdobné zařízením určeným pro práci v prostorách s nebezpečím výbuchu, nicméně jejich konstrukce musí splňovat kritéria pro náročná prostředí nacházející se v průmyslu a jiných těžkých provozech. V našem případě se jedná o zařízení jako jsou  napájecí zdroje, snímače neelektrických veličin, převodníky signálu, relé, oddělovací zesilovače, zobrazovací jednotky apod.

Průmyslové napájecí zdroje

Průmyslové napájecí zdroje

V následující kapitole naleznete síťové napájecí zdroje v široké škále výstupních napětí a výkonů. Uvedené síťové spínané napájecí zdroje jsou odolné proti rušení a vyznačují se přesným výstupním napětím. Výstupy jsou zkratu vzdorné a od vstupních obvodů galvanicky odděleny. Nevyžadují údržbu a jsou určeny k trvalému provozu. Zdroje jsou určeny především k napájení zařízení  průmyslové elektroniky. Předpokládá se umístění v rozvaděčových skříních, typ 23.. M je určen pro venkovní použití. Tyto přístroje najdou uplatnění v široké řadě aplikací MaR a ASŘ.

Převodníky elektrických signálů

Převodníky elektrických signálů

 Převodníky signálů typu PS.. slouží k převodu vstupního signálu na signál potřebný k dalšímu zpracování. Typickým příkladem mohou být např. převodníky teploměrných čidel Ni 1000, Pt 100 apod. na normalizovaný proudový signál 4 - 20 mA. Převodníky kmitočtu na napětí nebo proud, napětí - proud a mnoho dalších. Převodníky jsou děleny na pasivní (napájené z proudové smyčky) nebo aktivní s vlastním zdrojem energie. Dále jsou převodníky děleny na převodníky s galvanickým oddělením vstupu a výstupu a převodníky bez galvanického oddělení. Zařízení je umístěno v plastové krabičce vhodné pro uchycení na lištu DIN 35.

Komparační spínací jednotky

Komparační spínací jednotky

Komparační spínací jednotka typu KSJ spíná samostatná výstupní relé (otevřený kolektor tranzistoru) v závislosti na úrovni vstupního signálu. Jednotka je opatřena zdrojem pro napájení vstupních svorek určených pro připojení snímačů neelektrických veličin (tlak, teplota, pH apod.). Programování komparační úrovně je řešeno mikrotlačítky dostupnými na čele přístroje. Jednotky se dodávají jako jednokanálové (1 x kontaktní výstup) nebo dvoukanálové (2 x kontaktní výstup) s jedním pasivním nebo aktivním vstupem.
Jednotka je umístěna v plastové krabičce s možností uchycení na lištu DIN 35.

Zobrazovací jednotky LED a LCD

Zobrazovací jednotky LED a LCD

LCD a LED zobrazovače jsou určeny pro zobrazení aktuální měřené veličiny.  Variabilita přístroje umožňuje měření a zpracování libovolných vstupních rozsahů v libovolné závislosti na vstupní veličině. Zobrazovače LCD a LED mohou být v provedení panelovém a venkovním. LCD zobrazovací jednotky jsou napájeny přímo z proudové smyčky 4 - 20 mA a nevyžadují další doplňkové napájení. LED zobrazovací jednotky jsou napájeny přídavným zdrojem energie a jsou konstruovány jako průchozí pro proudovou smyčku 4 - 20 mA. Výstupní obvod proudové smyčky je galvanicky oddělen.

Přepěťové ochrany

Přepěťové ochrany

Přepěťové bariéry chrání elektrická slaboproudá zařízení proti poškození v důsledku přepětí vznikajícího na vedení nepřímým účinkem úderu blesku, případně před přepětím, které vzniká na vedení vlastní indukcí. Přepěťové bariéry typu PB chrání elektronické obvody proti přepětí nad cca 28V. 
Přepěťová bariéra typu PB.. je dle provedení umístěna v plastové krabičce a zalita zalévací hmotou (krytí IP 20) nebo je umístěna v krabici s krytím IP 54 (IP 65) vhodné umístění ve  venkovní ch  prostorách.

Snímače teploty

Snímače teploty

Snímače teploty typu TI jsou určeny k měření teplot médií v cisternách, potrubí, zásobnících, ovzduší  apod. Měřené médium může být i hořlavina nebo výbušného charakteru(viz. kapitola Jiskrově bezpečné snímače teploty). Teplota je na elektrický signál převáděna pomocí čidel Ni 1000, Pt 50, Pt 100, Pt 1000... . Elektronika v těle snímače převádí napětí čidla na unifikovaný elektrický signál 4 - 20 mA, případně výstupní signál je ponechán bez úpravy jako odporový. Napájení snímačů je zajištěno z proudové smyčky
4 - 20 mA.

Snímače tlaku a hladiny

Snímače tlaku a hladiny

Tlak je na elektrický signál převáděn pomocí membránového čidla. To je tvořeno křemíkovou destičkou, oddělenou od měřeného média membránou s nerezavějící oceli. Pohyb membrány způsobené působením tlaku se přenáší na křemíkovou destičku, která vlivem průhybu mění svů odpor. Změna odporu je převedena na elektrický signál a vyhodnocena. Tělo převodníku je vyrobeno z nerezavějící oceli, plášť přívodního kabelu je buď z PVC, silikonu nebo teflonu dle chemického složení měřeného média. Týká se ponorných snímačů (TSp) pro měření výšky hladiny na základě hydrostatického tlaku.
Pro měření tlaku plynu a par se požívají snímače s výstupem opatřeným konektorem DIN 43650 (TSz). Pro měření v médiích s nebezpečím výbuchu použijte snímače TS../Ex (viz. kapitola Jiskrově bezpečné snímače tlaku).

Kapacitní snímače

Kapacitní snímače

Jiskrově bezpečné kapacitní a vodivostní snímače nachází uplatnění v mnoha aplikacích, kde je nutné spínat dosažení požadované úrovně hladiny nebo kde je zapotřebí  kontinuálně snímat její výšku. Oblast použití těchto zařízení je poměrně široká a nachází se všude tam, kde nelze použít měření na principu hydrostatického tlaku. Jedná se o látky s velkou hustotou, sypké materiály, agresivní sloučeniny, oleje, rozpouštědla, barvy, kapaliny, které tvoří rozhraní dvou různorodých látek a je zapotřebí toto rozhraní indikovat, případně látky s nadměrnou teplotou. Rovněž aplikace těchto snímačů se jeví jako úspornější varianta oprpti klasickým tenzometrům. Výhodou kapacitních snímačů oproti vodivostním je jejich nezávislost na vodivosti měřené látky. Snímače jsou konstruovány jako jedno nebo dvou elektrodové. Snímače s jednou elektrodou využívají k měření jako druhou elektrodu stěnu nádoby, trubky apod. zhotovenou z vodivého materiálu. V případě použití nádob z nevodivého materiálu je nutné použít snímač s dvěmi elektrodami.

Teplotní spínače

Teplotní spínače

Teplotní spínače slouží k ochraně přístrojů a strojních zařízení proti přehřátí. Vhodný k zabudování do tlakových nádob, cisteren, zásobníků apod. Překročení přípustné teploty spojí nebo rozpojí příslušný ovládací prvek. Po vychladnutí se automaticky spínač vrátí do původního stavu. Vhodné komponenty pro hydrauliku, pneumatiku a automatizaci

Tlakové spínače - manostaty

Tlakové spínače - manostaty

Tlakové spínače pro nastavení zapínacího a vypínacího tlaku čerpadel, vodáren a jiných zařízení, kde je potřeba udržovat pracovní tlak v určitých mezích. Rovněž vhodné k indikaci havarijního stavu při zvýšení nebo poklesu tlaku nad (pod) požadovanou mez. Vhodné komponenty pro hydrauliku, pneumatiku a automatizaci